Договор клиринговых услуг

 ДОГОВІР № __________
про  надання  клінінгових  послуг

м. Харків                                                                                                      _________________ р.
 

Приватне підприємство «АІВ ГРУП» в особі директора Iванова Андрiя Iгоровича, що діє на підставі  Статуту, іменоване надалі Виконавець, з однієї сторони та ___________________________ в особі _____________________________, що діє на підставі ______________, іменований надалі Замовник, з іншого боку, а разом Сторони, уклали цей договір (далі по тексту – Договір) про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується за заявкою Замовника власними силами, з використанням власних витратних матеріалів (миючі засоби та обладнання) надавати Клінінгові послуги (далі по тексту - Послуги). Замовник  зобов'язується прийняти й оплатити надані йому Послуги в порядку й на умовах визначених цим Договором. 
1.2. Вартість Послуг, передбачених п.1.1 цього Договору, визначається Сторонами Договору й затверджується у Специфікаціях та Акті узгодження ціни до Договору, що є невід'ємною частиною Договору.
 1.3. Об’єм і характер Послуг визначається в Заявці Замовника на надання послуг, у якій указуються найменування й обсяг Послуг, які повинен виконати Виконавець. 
1.4. Час початку й закінчення робіт, об’єм та ціна послуг визначаються Сторонами в робочому порядку залежно від обсягу й складності замовлених Послуг, та узгоджуються Актом погодження ціни,  в якому визначається ціна послуг,  об’єм та строк надання послуг, який підписується Сторонами.
1.5. Послуги, не передбачені Договором провадяться за узгодженням сторін, оформляються додатковою угодою до Договору.  
1.6. Допускається залучення Виконавцем Третіх осіб для виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором.
1.7. Замовник при укладанні Договору оплачує Виконавцю 50% ціни Договору у якості передоплати за надання послуг, вказана сума є платою за останній місяць виконання цього Договору.
1.8. У разі необхідності Виконавець має право залучати осіб, які виконують роботи на з надання послуг Замовнику, до виконання робіт з надання послуг особам, які орендують приміщення у  Замовника, якщо це суттєво не вплине на якість надання послуг.


2. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1.    Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Надати Послуги, у т.ч. і із залученням Третіх осіб. 
2.1.2. Забезпечити безпеку надання Послуг, безпеку співробітників Виконавця й Замовника під час надання послуг, дотримання заходів техніки безпеки й пожежної безпеки.
2.1.3. Складати й надавати Замовнику на підпис Акти наданих послуг, що є невід'ємною частиною цього Договору й підтверджують надання послуг Виконавцем.
2.1.4. Відповідати за збереження і цілісність будинків та споруд під час надання Послуг, у т.ч. і при здійсненні робіт Третіми особами, що залучені Виконавцем для виконання умов цього Договору. 
2.1.5. При наданні Послуг Виконавець відповідає за доброякісність матеріалів, що використовуються. 

2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Надати Виконавцю, Третім особам, залученим Виконавцем, доступ до будинків та споруд та їх приміщень для надання Послуг згідно Договору.
2.2.2. Надати Виконавцю, Третім особам, залученим Виконавцем, доступ до діючої електричної мережі й водопостачання (при їх наявності) для підключення обладнання, що  використовується при наданні Послуг.
2.2.3. Прийняти надані Виконавцем Послуги в триденний строк з моменту отримання Актів наданих послуг.
2.2.4.  Оплатити вартість наданих послуг не пізніше 3-х банківських днів від дня підпису Актів наданих послуг. 
2.2.5. Письмового не пізніше 3-х днів повідомляти Виконавця про зміну поштових і банківських реквізитів, засновників, керівництва, порушення справи про банкрутство, ухвалення рішення про реорганізацію, ліквідацію Замовника. 
2.2.6. Замовник зобов’язується компенсувати додаткові витрати, які були понесені у зв’язку з виконанням будівельних робіт робітниками осіб, які орендують приміщення у Замовника, які пов’язані з виконанням ними будівельно-ремонтних робіт за тарифами Виконавця, які діяли на день виконання таких робіт, але не менше 2000 гривень.
 
3. ПРИЙНЯТТЯ   РОБІТ   І   ПОРЯДОК   РОЗРАХУНКІВ
3.1. Виконавець після закінчення виконання послуг надає на адресу Замовника Рахунок на оплату наданих послуг і два екземпляри Акту наданих послуг.
3.2. Замовник у триденний строк з моменту одержання Акту наданих послуг приймає надані Послуги шляхом підписання наданих Актів наданих послуг. Не пізніше наступного дня після підписання Акту наданих послуг Замовник надає Виконавцеві один екземпляр Акту наданих послуг, у якому вказує (при наявності) мотивовані заперечення й зауваження. Послуги не зазначені в зауваженнях уважаються прийнятими. 
3.3. Після усунення виявлених недоліків Виконавець надає Замовнику додаткові Акти наданих послуг, в якому вказує усунуті недоліків, які підписуються аналогічно самим Актам наданих послуг. 
3.4. У випадку не надання в строк, зазначений у п. 3.2. Договору Замовником на адресу Виконавця Акту наданих послуг, а так само неотримання Виконавцем Актів виконаних робіт за зазначеною в реквізитах Сторін поштовою адресою Акти виконаних робіт уважаються підписаними, а Послуги прийнятими.
3.5. Підставою для проведення розрахунків є наданий Виконавцем Рахунок й Акт наданих послуг.
3.6. Оплата за цим Договором провадиться шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок або внесення готівки у касу Виконавця.  
3.7. Замовник оплачує Виконавцю вартість послуг не пізніше трьох банківських днів з моменту підписання Акту наданих послуг.
3.8. Оцінка якості наданих послуг здійснюється за допомогою оціночних листів в присутності представників Замовника та Виконавця не більше 2-х разів на день.
            
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І  РОЗГЛЯД СУПЕРЕЧОК
4.1.  Усі суперечки й розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
4.2. У випадку неможливості вирішення суперечки або розбіжності шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку, установленому законодавством України.
4.3. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує штрафні санкції у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми заборгованості за кожний день прострочення.
4.4. Виконавець відповідає за якість матеріалів, які ним використовуються для надання послуг, а також відшкодовує збитки, заподіяні майну Замовника використанням неякісних матеріалів й/або діями Третіх осіб, залучених Виконавцем для виконання умов цього Договору
4.5. Збитки (шкода), заподіяні Замовникові невиконанням або неналежним виконанням Виконавцем умов даного Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем у повному обсязі без урахування неустойки. 
4.6. У випадку якщо надані Послуги не відповідають установленим нормам й умовам цього Договору, Виконавець усуває недоліки за власний рахунок на першу вимогу Замовника.
4.7. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за цим договором.
4.8. У разі виявлення мотивованих недоліків наданих послуг Замовник залишає за собою право не оплачувати суму в розмірі 10% від вартості послуг за день в якому виявлені такі недоліки.
4.9. Будь-якій особі, яка виконує роботи від імені і в інтересах Виконавця, забороняється виконувати роботи від власного імені та у власних інтересах. Сторони домовились, що у разі найму Замовником чи особою, яка орендує приміщення у Замовника, діючого чи не діючого робітника Виконавця, який вже був задіяний на роботах по наданню послуг від імені Виконавця, Замовник оплачує Виконавцю вартість робіт, які були виконані цим робітником, за тарифами, які діяли на день виконання таких робіт, але не менше 2000 гривень.

5. ФОРС- МАЖОР
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язання за цим Договором, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили, що виникла в межах строку надання послуг визначених відповідно до п.1.4 цього Договору (землетрус, пожежа, влучення блискавки, війна, повінь, рішення законодавчих органів країни). У випадку настання форс-мажорних обставин, строк виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом, якого діють форс-мажорні обставини. Належними доказами наявності форс-мажорних обставин і тривалості їхньої дії  будуть служити довідки, видавані Торгово-промисловою палатою, або інші документи, видавані іншими компетентними органами.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
6.2. Договір діє до повного виконання узятих на себе зобов'язань Сторонами.
6.3. Заявки на надання Послуг приймаються Виконавцем від Замовника до ________________ року включно. 
6.4. Кожна зі Сторін вправі достроково розірвати даний Договір, попередньо сповістивши про це іншу сторону не менш чим за один місяць до передбачуваної дати розірвання Договору.

7.ІНШІ УМОВИ
7.1. Договір складений у двох автентичних екземплярах по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. 
7.2 Доповнення й додатки, підписані обома Сторонами, є невід'ємними частинами Договору.
7.3. Будь-які зміни й доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони підписані повноважними представниками Сторін.
7.4. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
7.5.  Виконавець є платником  податку на прибуток на загальних підставах.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Виконавець:
ПП «АІВ ГРУП»                                                                             
61166, м. Харків, 
вул. Бакуліна, буд. 11, оф. 5-30                                                 
ЕДРПОУ 35707877                                                                     
п/р 26004060817720 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 351533, ІПН 357078712336       
тел. 


______________________ А.I.Iванов
М.П. Замовник: