Возражение на иск банка о взыскании задолженности по кредиту

До Приморського районного суду м. Одеси
(Судді ЗагороднюкВ.І.)
65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33

Справа № 522/15878/15-ц

Позивач: Публічне Акціонерне Товариство «Альфа-Банк»
Місцезнаходження:
01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6
ЄДРПОУ: 23494714

  Представник позивача: Корнієнко Наталія Михайлівна, 19.08.1989 р.н.,
 яка діє на підставі довіреності № 001688/15 від
 14.07.2015 року

Відповідач:       К Дмитро Володимирович, 
  Зареєстрований за адресою: 65023, м. Одеса,
   вул. Пастера, буд. 1, кв.1,
тел.: 061111111111111

Ціна позову: 35237,97 гривень
(тридцять п’ять тисяч двісті тридцять сім гривень дев’яносто сім копійок)

Заперечення на  позовну заяву про стягнення заборгованості

У провадженні судді Приморськогорайонного суду м. ОдесиЗагороднюка В.Ізнаходиться матеріали цивільної справи№522/15878/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до мене, К Дмитра Володимировичапро стягнення заборгованості.
У заявлених позовних вимогах позивач просить стягнути з мене, Кирилюка Дмитра Володимировича на користь  Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»  суму боргу за Кредитним договором № 500942444 від 23травня 2014 року у сумі 35237, 97 гривень (тридцять п’ять тисяч двісті тридцять сім гривень дев’яносто сім копійок), а саме:
За кредитом – 27757, 68 гривень;
По відсотках -2157,19 гривень;
По комісії - 3723, 10 гривень;
Штраф -  1600,00 гривень;
Витрати по сплаті судового збору у сумі – 352,38 гривень
Проти заявленого позову я, К Дмитро Володимировичзаперечую в повному обсязі заявлених вимог та вважаю вимоги позивача необґрунтованими  з наступних підстав:
Дійсно, 23травня 2014 року між мноюКирилюком Дмитром Володимировичем та Публічним акціонернимтовариством  «Альфа-Банк» було укладено Кредитний договір   № 500942444, відповідно до умов якого, банк зобов’язаний надати, а позичальник зобов’язується прийняти, належним чином використовувати кредит у сумі 28447,05 гривень.
Відповідно п.2.1 Договору, позичальник зобов’язаний сплатити відсотки за користування кредитом в розмірі 15,99 (п'ятнадцять цілих дев’яносто дев’ять сотих) % річних, а також сплатити винагороду за управлінням Кредитом у розмірі 2,52% від суми виданого кредиту у момент надання кредиту.
У договорі п. 2.3 передбачено, що позичальник зобов’язаний повернути кредит у повному обсязі не пізніше 26травня 2019 року. Кредит видається на: погашення заборгованості за кредитним договором № 500917092 від 16.10.2013 року, на рахунок  № 29095500917092, що відкритий у ПАТ «Альфа-Банк».
Відповідно до Додатку № 1, позичальник зобов’язується щомісячно до 20 числа кожного місяця, починаючи з наступного після укладення договору, здійснювати погашення кредиту та сплачувати нараховані кредитором відсотки платежами в сумі не менше 1410,00 (одна тисяча чотиристадесятьгривень) шляхом внесення готівки до каси кредитора або шляхом безготівкових перерахувань на рахунок № 29094500924444, відкритий у кредитора.
Відповідно до ст.ст. 1054, 1055 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. Кредитний договір укладається у письмовій формі.
1. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (в редакції, яка діяла на час укладення договору) перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про: 1) особу та місцезнаходження кредитодавця; 2) кредитні умови, зокрема: а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений; б) форми його забезпечення; в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача; г) тип відсоткової ставки; ґ) суму, на яку кредит може бути виданий; д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо); є) строк, на який кредит може бути одержаний; є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; ) можливість дострокового повернення кредиту та його умови; з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію; і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.
Звертаю увагу суду, Банк не проінформував мене, як того вимагає закон, у письмовій формі під час процесу укладення Кредитного договору про можливі ризики в разі можливої різкої зміни валютного курсу. Банк не міг не знати, що різка зміна валютного курсу, є не на користь мене як позичальника і зробить неможливим виконання Кредитного договору, але всупереч вимогам закону письмово не повідомив мене про можливість такого ризику, що може вважатися, як свідоме шахрайство з метою отримати надприбутків
Практика врегулювання аналогічних ситуацій виходить з того, що ризик негативних наслідків істотної зміни обставинз яких виходили сторони при укладенні договору, має брати на себе та зі сторін договору, яка могла краще оцінити ризик їх настання,( в даній ситуації це різка знецінення гривні, і високий рівень інфляції, що розпочався у 2014 року). Так, у договорі між споживачем і суб'єктом господарювання такою стороною вважається останній, оскільки саме в нього є досвід роботи у певній сфері, він залучає до неї професіоналів, має більший доступ до інформації, що характеризує тенденції розвитку відносин у сфері його господарської діяльності. В кожному банку існує структура, яка відповідає за управління ризиками і основними задачами якої є ідентифікація, вимір, оцінка, контроль, моніторинг та аналіз банківських ризиків, в тому числі валютних, визначення причин їх виникнення та надання пропозицій щодо їх мінімізації; удосконалення існуючих методів управління ризиків з урахуванням законодавчих та нормативних актів, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на діяльність банку.
Постановою Правління Національного банку України № 168 від 10.05.2007 року «Про затвердження Правил надання банками Україниінформації споживачу про умови кредитуваннята сукупну вартість кредиту» передбачено наступне:
«1.2. Ці Правила регулюють порядок надання банками споживачу повної, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (у тому числі наданого у формі кредитної лінії, овердрафту за картковим рахунком тощо) і мають бути оплачені споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або кредитного договору про надання споживчого кредиту. 
1.3. Банки зобов'язані забезпечувати виконання цих Правил:
у разі поширення інформації про послуги з надання кредитів споживачам;
під час укладення кредитних договорів зі споживачами;
у разі усних чи письмових звернень споживачів 
2.1. Банки зобов'язані перед укладенням кредитного договору надати споживачу в письмовій формі інформацію про умови кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту.
2.2. Інформація про платежі споживача, які зазначені в пункті 
2.1 цієї глави,  надається  з  обов'язковим  зазначенням  бази  їх розрахунку   (зазначається   сума,   на   підставі  якої  робиться розрахунок,  зокрема  сума  наданого  кредиту,  сума  непогашеного кредиту, фіксована сума тощо). 
2.3. У   разі,   якщо  окремі  умови  кредитування  діятимуть протягом не  всього  строку  користування  кредитом,  банки  мають обов'язково  ознайомити  споживача з умовами,  а також зі строком, протягом якого діятимуть такі умови,  та з  порядком  інформування споживача про їх зміну. 
2.4. Банки   зобов'язані отримати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з вищенаведеною інформацією. 
2.5. Банки розробляють форму (бюлетень, довідка, повідомлення тощо)   надання  споживачу   достовірної   інформації  про  умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту,  яка  повинна бути  затверджена рішенням уповноваженого органу банку та доведена до відома його відповідних структурних підрозділів. 
Згідно статті 230 Цивільного Кодексу України якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 Цивільного Кодексу України), такий правочин визнається судом недійсним. Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. Якщо б позичальник знав, що валютні ризики несе він, та буде такий високий рівень інфляції  і що договори не відповідають діючому законодавству, то не укладав би цієї угоди, або уклав би на інших умовах.
Рішенням Конституційного Суду України N 15-рп/2011 від10 листопада 2011 року у справі за конституційним зверненнями громадянина Степаненка Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18,частини третьої статті 22 Закону України"Про захист прав споживачів" у взаємозв'язкуз положеннями частини четвертої статті 42Конституції України (справа про захистправ споживачів кредитних послуг) у п. 3.3 передбачено наступне: 
«Хартією захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради Європи від 17 травня 1973 року N 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи послуг, у тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману споживача.
Звертаю увагу Суду, що Позивачем не було надано жодних доказів, які б підтвердили  інформацію про те, що мене було у письмовій формі проінформовано про умови кредитування, а саме про можливі валютні ризики.
2. Варто звернути увагу, що Позивач в якості доказу надав суду анкету -Заяву на
отримання кредиту, в якій містяться помилки в частині персональних даних клієнта, а саме відомості про дату видачі ідентифікаційного коду, де вказано, що датою видачі довідки є 14.08.1998року,  що породжує сумніви щодо достовірності наданого доказу.


Відповідно ст. 128 ЦПК України:
«1. Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.
2. Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття провадження у справі.
3. Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 128, ЦПК України, 229, 1053, 1055, ЦК України, 11, 18 ЗУ «Про захист прав споживачів», - 

ПРОШУ:

Врахувати заперечення на позовну заяву про стягнення заборгованості при винесені рішення та відмовити в позовних вимогах Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до мене К Дмитра Володимировича про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 500942444 від 23травня 2014 року у сумі 35237, 97 гривень (тридцять п’ять тисяч двісті тридцять сім гривень дев’яносто сім копійок), а саме:
За кредитом – 27757, 68 гривень;
По відсотках -2157,19 гривень;
По комісії - 3723, 10 гривень;
Штраф -  1600,00 гривень;
Витрати по сплаті судового збору у сумі – 352,38 гривень - повністю, провадження в справі – закрити за необґрунтованістю.

Додатки:
1. Копія заперечення на позовну заяву про стягнення заборгованості позивачеві.


«__»_________________2016                 __________________________          К Д.В.