Зразок заяви про грошові вимоги

До Господарського суду м. Києва
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-Б

Кредитор:
Товальова Наталя Миколаївна,
яка мешкає за адресою: 68355,
Одеська область, Кілійський район,
смт. Вилкове, вул. Кірова буд. 33

адреса для листування: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, буд. 44, офіс 512
тел. 063-333-33-33

Боржник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловик»,
ЄДРПОУ 24586192
03028, м. Київ, вул. Малокитаївська, буд. 3
т. (044)-265-19-00

Справа № 44/380-б

Заява
про грошові вимоги

11.01.2006 р. між мною (надалі іменується «кредитор») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Житловик» (надалі іменується «боржник») був укладений договір № 105-071 інвестування будівництва житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 66-70 на загальну суму 221341 грн.
Як передбачено п.1.1.2. Договору «Сторона 2 ( якою є я) приймає участь в інвестуванні будівництва Об’єкту шляхом внесення грошових коштів – інвестування своєї частки, з подальшим отриманням її у власність, на умовах цього Договору.».
На підставі п.2.1. вказаного вище договору, належна мені частка має такі характеристики: Будинок № 66-70, секція № 5, поверх № 11, дві кімнати, житлова площа – 41,26 кв.м., загальна площа – 58.46 кв.м., тип квартири – 2 А*.
Згідно п. 3.1. Договору «Загальна сума інвестування частки Сторони 2 ( якою є я) становить 221341 гривню.
Тобто, Боржником було взято на себе обов’язок за рахунок моїх коштів, як інвестора здійснити будівництво об’єкту інвестування у вигляді квартири та передати даний об’єкт в строк до третього кварталу 2007 року.     
Боржник не виконав покладені на нього договором зобов’язання, не збудував об’єкт інвестування, в належні строки та не передав дану квартиру по сьогоднішній день, не кажучи вже про те, що будівництво багатоквартирного житлового будинку навіть не розпочиналось взагалі.
Незаконними діями з боку товариства з обмеженою відповідальністю «Житловик», мені заподіяно значної матеріальної шкоди у  розмірі 221341 гривні (двісті двадцять одної тисячі триста сорок одної гривні).
Також, треба врахувати те, що мої грошові кошти не повернуті і по сьогоднішній день, та через втрату купівельної спроможності української гривні внаслідок інфляційних процесів до стягнення підлягає сума грошових коштів з урахуванням індексу інфляції за період з січня місяця 2006 року по теперішній час. Тобто, фактичний завданий мені матеріальний збиток  складає – 320944 гривні 40 копійок (триста двадцять тисяч дев’ятсот сорок чотири гривні сорок копійок).
Згідно до ст.ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України господарський договір є підставою виникнення прав і обов’язків, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. 

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.
Частиною 2 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Відповідно до ст.174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов’язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.
Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України, відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
За приписами ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.
Постановою Господарського суду м. Києва по справі  № 44/380-б від 22.10.2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловик» було визнано банкрутом.
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.
Граничним строком на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено 08.07.2010 р.
Та в свою чергу в частині 2 статті 5 Господарського кодексу України зазначено, що конституційні основи правового господарського порядку в Україні становлять: визнання і дія в Україні принципу верховенства права. Тому суд повинен застосовувати принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу  до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 p., було гарантовано захист права власності. Згідно з нею кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Окрім цього, в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Спорронг і Льоннрот проти Швеції", від 23 вересня 1982 р., серія А, №52, зазначено, що у випадку позбавлення власності, встановленні обмежень на користування нею чи в інших подібних випадках справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановленням контролю за її використанням і було надане відшкодування.
Грошові кошти внесенні мною на рахунок Боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловик») для будівництва житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 66-70 є моєю власністю, право на яке гарантоване державою України відповідно до статті 1 Протоколу №1 до  Конвенції з прав людини  та її основоположних свобод 1950 року, норми якої згідно положень статті 8 Конституції України  є пріоритетними над нормами вітчизняного законодавства, в тому числі тими, які встановлюють певні обмеження в часі щодо звернення власника за отриманням відповідної компенсації втраченого майна.    
В рішенні Європейського суду з прав людини у справі  "Брумареску проти Румунії" (GC), п.78  наголошено на необхідності  підтримання "справедливої рівноваги" між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе "особистий і надмірний тягар". 
Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 22, 23, 651, 653 Цивільного кодексу України, ст. ст. 2,4-1, 12 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України, ст. 8 Конституцією України,  статтею 1 Протоколу  до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 p., - 

Прошу:

1. Визнати грошові вимоги кредитора Товальової Наталі Миколаївни до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Житловик», що складаються з суми 320944 гривні 40 копійок (триста двадцять дев’ятсот сорок чотири гривні основного боргу), 2756 гривень (дві тисячі п’ятдесят шість гривень) судових витрат, що загалом становить  323700 гривень сорок копійок (триста двадцять три тисячі сімсот гривень сорок копійок).
2. Грошові вимоги кредитора Товальової Наталі Миколаївни включити до реєстру вимог кредиторів.
3. Про результати розгляду заяви повідомити письмово.
 
Додатки:
1. Копія квитанції про сплату судового збору.
2. Копія Договору № 105-071 інвестування будівництва житлового будинку від 11.01.2006 р.
3. Докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна.
4. Документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

__.__.2016 р.                                                                                                 Товальова Н.М.